لیست رشته های تحصیلی

نمایش 181 تا 200 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم و فنون دریاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییکارشناسی ارشد فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیمدیریت دولتی- تشکیلات و روشهادکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )پترولوژی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی (کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسلامیعلوم انسانیکارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیکدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییعلوم دریاییدکتری فیزیک دریادکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ( دکتری . Ph. D )دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی - مردم شناسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسلامیفقه و حقوق اسلامیکارشناسی فقه و حقوق اسلامی خواهران و برادرانکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم و فنون دریاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییکارشناسی ارشد زیست فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی حسابداریحسابداری - دولتیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیستدکتری مدیریت محیط زیستدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیروان سنجیسنجش و انداره گیری (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده زبانهای خارجیمترجمی زبان ایتالیاییکارشناسی مترجمی زبان ایتالیاییکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترکارشناسی برقکارشناسی برقکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهفیزیکفیزیک مهندسیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی آلیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشدشیمی معدنیکارشناسی ارشد