لیست رشته های تحصیلی

نمایش 141 تا 160 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )تکتونیک ( دکتری . Ph. D )دکترای تخصصی
دانشکده زبانهای خارجیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیمدیریت کارآفرینی کسب و کار جدیددکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی گرایش اقتصادی و توسعه(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیثارشد فلسفه و حکمت اسلامی خواهران و برادرانکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیستکارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - هواکارشناسی ارشد
دانشکده زبانهای خارجیمترجمی زبان ایتالیاییکارشناسی مترجمی زبان ایتالیاییکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد هوش مصنوعیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم ارتباطات اجتماعی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامیکارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت صنعتیدکتری مدیریت صنعتیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییکارشناسی ارشد زیست فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی- جامعه شناسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی حسابداریحسابداری - حسابرسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )زمین شناسی مهندسی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده زبانهای خارجیزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد زبان وادبیات عربیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییزیست شناسی دریادکتری بوم شناسی دریادکترای تخصصی
دانشکده شیمیصنایع شیمیاییکارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد سیستمهای قدرتکارشناسی ارشد