اطلاعیه ها

دریافت فرم جذب برای استادان متقاضی تدریس هیات علمی و حق التدریس

فرم جذب

پس از تکمیل نمودن فرم جذب و الصاق یک قطعه عکس -در سی دی اسکن واصل فرم تکمیل شده تحویل اداره سنجش داده شود. وتصویر فرم مذکور به ادارات گزینش و حراست تحویل شود.

ادامه مطلب