معرفی مدیریت برنامه ریزی

نام : مریم 

نام خانوادگی : ابن تراب

رشته: الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق 

مدرک : دکتری

مرتبه علمی :استادیار