مدیریت کارگزینی هیات علمی

نام : مهسا 

نام خانوادگی :بخشایی

مدرک تحصیلی : دکترا

رشته تحصیلی :مهندسی منابع طبیعی