معرفی معاونت آموزشی

معرفی معاونت آموزشی

نام : حسین 

نام خانوادگی : یونسی

رشته : زبان وادبیات انگلیسی 

مدرک: دکتری

مرتبه : استاد یار

شماره تماس: 77317729 

ایمیل :h.younesi40@gmail.com