اداره برنامه ریزی

مبالغ حق التدریس اعضای محترم هیأت علمی و مدرسین مدعو واحد مربوط به نیمسال اول 92-93 محاسبه و پرداخت گردید.