اداره خدمات آموزشی

اداره خدمات آموزشی پاسخگوی دانشجویان در خصوص مشکلات آموزشی وپل رابط بین معاونت آموزشی ومدیریت کل خدمات آموزشی سازمان مرکزی می باشد .برای رفع هر گونه مشکل دانشجویان در زمینه های آموزشی از قبیل اضافه واحد ،مشروطی ،اخراجی وقطع رابطه بر اساس دستورالعمل محوله سازمان آماده خدمات به دانشجویان می باشد.