مراحل اخذ کد تدریس مدرسان هیات علمی خارج واحد

اساتید هیات علمی خارج واحد می بایست جهت اخذ کد استادی ، طبق بخشنامه 120938 مورخ 95/10/6 روال مشخص شده در فرم را طی نمایند . 

دانلود فایل

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)