فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 1 تا 20 مورد از کل 454 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمدیریت MBA بازاریابی و بازرگانی بین المللدکترای تخصصی
دانشکده زبانهای خارجیزبان شناسیدکتری زبان شناسی همگانیدکترای تخصصی
دانشکده زبانهای خارجیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهآمارکارشناسی ارشد آمار ریاضیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی ارشد جامدکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی پزشکیبیوالکتریکدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی فیزیککارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - فرآیندکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیدکتری ریاضی کاربردیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی مدیریت دولتیمدیریت دولتیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی داروییکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی نرم افزارکارشناسی پیوسته
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی کاربردیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )پترولوژی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیمدیریت مالی دولتیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیروانشناسیروانشناسی شخصیت(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد معماری سیستمهای کامپیوترکارشناسی ارشد
دانشکده زبانهای خارجیآموزش زبان انگلیسیدکتری آموزش زبان انگلیسیدکترای تخصصی