اداره مشمولین

اداره مشمولان

مسئول مشمولان: جناب آقای حمید اختری راد

شماره تماس:  47-77009800-021 داخلی 1530

 اهم امور که توسط این اداره انجام می شود:

۱- کنترل مدارک لازم و اعلام شروع به تحصیل دانشجویان به اداره نظام وظیفه تهران جهت صدور و تائید معافیت تحصیلی ایشان.

۲- کنترل و مجوز ثبت نام برای دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت، کارت معافیت و یا شاغل به کار در آموزش و پرورش و نیروهای مسلح می باشند و استعلام از ادارات

۳- در زمان قطع رابطه دانشجویان با دانشگاه (فارغ التحصیلی - انصراف - محرومیت از تحصیل) موضوع جهت ابطال معافی تحصیلی به اداره نظام وظیقه اعلام می شود.

۴- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویانی که می خواهند معافیت (کفالت، پزشکی و موارد خاص ) از اداره نظام وظیفه دریافت نمایند.

۵-  تأییدیه خروج از کشور دانشجویان مشمول.

۶- در صورت وجود ابهام در رابطه با دانشجویانی که از نظر نظام وظیفه دارای مشکلات خاصی می باشند این اداره پاسخگو و در صورت نیاز جهت تعیین وضعیت با اداره نظام وظیفه تهران مکاتبه می نماید.

صدور معافیت تحصیلی:

دریافت مدارک مربوط به معافیت از دانشجو جهت تشکیل پرونده و مکاتبه با اداره نظام وظیفه توسط اداره مشمولین.

 

جهت تکمیل فرم مشمولین به بخش های فرم های خام مراجعه و پس از تکمیل آن را به اداره امور دانشجویی ارائه نمائید.

فراغت از تحصیل

دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی ضمن مراجعه به دانشکده مربوطه مدارک لازم را اخذ و به اداره مشمولین تحویل می دهند تا از این طریق به اداره نظام وظیفه معرفی گردند.

محرومیت از تحصیل

بعد از صدور رای شورای آموزشی واحد مبنی بر محرومیت دانشجو از تحصیل، مدارک لازم از طریق دانشکده به اداره مشمولین واحد ارسال و نامه معرفی به نظام وظیفه صادر و تحویل دانشجو خواهد شد.

انصراف از تحصیل

بعد از صدور رای شورای آموزشی واحد مبنی بر محرومیت دانشجو از تحصیل، مدارک لازم از طریق دانشکده به اداره مشمولین واحد ارسال و نامه معرفی به نظام وظیفه صادر و تحویل دانشجو خواهد شد.

تآییدیه جهت خروج از کشور: 

تأییدیه خروج از کشور طبق بخشنامه شماره ۸۵/۲۷/۱۷/۷۰۱/۲۳ مورخ ۸۵/۹/۲ اداره وظیفه عمومی اقدام می شود لذا پس از تسویه حساب مالی در دانشکده و واریز نمودن مبلغ 000 /100 ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی شعبه زبرجد و ارائه مدارک مطابق بخشنامه فوق الذکر و اعلام دانشکده مربوطه مبنی بر اینکه نامبرده در ترم جاری ثبت نام نموده توسط حوزه معاونت دانشجویی تآییدخواهد شد.

 دانشجوی گرامی:

لطفاً جهت تکمیل اطلاعات خود به بخش گزیده آئین نامه ها و بخشنامه ها مراجعه فرمائید.

 صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به اداره نظام وظیقه:

پس از معرفی دانشکده مربوطه مبنی بر ثبت نام در ترم جاری، گواهی اشتغال به تحصیل توسط اداره مشمولین صادر و تحویل دانشجو خواهد شد.

 عملکرد:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

اداره مشمولین

مسئول مشمولین: جناب آقای حمید اختری راد

شماره تماس:  47-77009800-021 داخلی 1530

 

اهم امور که توسط این اداره انجام می شود:

۱- کنترل مدارک لازم و اعلام شروع به تحصیل دانشجویان به اداره نظام وظیفه تهران جهت صدور و تائید معافیت تحصیلی ایشان.

۲- کنترل و مجوز ثبت نام برای دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت، کارت معافیت و یا شاغل به کار در آموزش و پرورش و نیروهای مسلح می باشند و استعلام از ادارات

۳- در زمان قطع رابطه دانشجویان با دانشگاه (فارغ التحصیلی - انصراف - محرومیت از تحصیل) موضوع جهت ابطال معافی تحصیلی به اداره نظام وظیقه اعلام می شود.

۴- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویانی که می خواهند معافیت (کفالت، پزشکی و موارد خاص ) از اداره نظام وظیفه دریافت نمایند.

۵-  تأییدیه خروج از کشور دانشجویان مشمول.

۶- در صورت وجود ابهام در رابطه با دانشجویانی که از نظر نظام وظیفه دارای مشکلات خاصی می باشند این اداره پاسخگو و در صورت نیاز جهت تعیین وضعیت با اداره نظام وظیفه تهران مکاتبه می نماید.

 

صدور معافیت تحصیلی:

دریافت مدارک مربوط به معافیت از دانشجو جهت تشکیل پرونده و مکاتبه با اداره نظام وظیفه توسط اداره مشمولین.

 

جهت تکمیل فرم مشمولین به بخش های فرم های خام مراجعه و پس از تکمیل آن را به اداره امور دانشجویی ارائه نمائید.

فراغت از تحصیل

دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی ضمن مراجعه به دانشکده مربوطه مدارک لازم را اخذ و به اداره مشمولین تحویل می دهند تا از این طریق به اداره نظام وظیفه معرفی گردند.

محرومیت از تحصیل

بعد از صدور رای شورای آموزشی واحد مبنی بر محرومیت دانشجو از تحصیل، مدارک لازم از طریق دانشکده به اداره مشمولین واحد ارسال و نامه معرفی به نظام وظیفه صادر و تحویل دانشجو خواهد شد.

انصراف از تحصیل

بعد از صدور رای شورای آموزشی واحد مبنی بر محرومیت دانشجو از تحصیل، مدارک لازم از طریق دانشکده به اداره مشمولین واحد ارسال و نامه معرفی به نظام وظیفه صادر و تحویل دانشجو خواهد شد.

تآییدیه جهت خروج از کشور:
 

تأییدیه خروج از کشور طبق بخشنامه شماره ۸۵/۲۷/۱۷/۷۰۱/۲۳ مورخ ۸۵/۹/۲ اداره وظیفه عمومی اقدام می شود لذا پس از تسویه حساب مالی در دانشکده و واریز نمودن مبلغ 000 /100 ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی شعبه زبرجد و ارائه مدارک مطابق بخشنامه فوق الذکر و اعلام دانشکده مربوطه مبنی بر اینکه نامبرده در ترم جاری ثبت نام نموده توسط حوزه معاونت دانشجویی تآییدخواهد شد.

 

دانشجوی گرامی:

لطفاً جهت تکمیل اطلاعات خود به بخش گزیده آئین نامه ها و بخشنامه ها مراجعه فرمائید.

 

صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به اداره نظام وظیقه:

پس از معرفی دانشکده مربوطه مبنی بر ثبت نام در ترم جاری، گواهی اشتغال به تحصیل توسط اداره مشمولین صادر و تحویل دانشجو خواهد شد.

 

آدرس: پردیس واحد تهران شمال واقع در سایت حکیمیه بزرگراه شهید بابایی، خروجی حکیمیه خیابان شهید صدوقی - بلوار وفادار شرقی