معرفی مدیر امور دانش آموختگان

 

نام و نام خانوادگی مدیر دانش آموختگان: سرکار خانم نغمه نوری

شماره تماس: 02177318930

شماره تماس: 47-02177009800 داخلی 1502

فکس:

آدرس وب سایت یا بلاگ شخصی:...

آدرس پست الکترونیکی: graduation_office@iau-tnb.ac.ir