چشم انداز، اهداف و رسالت ها

چشم انداز، اهداف و رسالت ها

چشم انداز آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بر آن است با ایجاد تحول در سیستم آموزشی خود دانشگاهی از نسل پنجم را بعنوان یک دانشگاه موفق و اخلاق مدار به جامعه علمی و نسل جوان ارایه دهد. مجموعه ای که در آن همگرایی جامعه مدنی، دانشگاه ، صنعت، دولت و محیط زیست توامان عمل می نمایند. چنین دانشگاهی بر مبنای یک نظام دانش بنیان عمل می کند و به محیط طبیعی جامعه حساس بوده و تولید دانش در آن با محوریت قالب مد 3از نظام چهارچوب تولید دانش هدایت می شود. با تحقق و دستیابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به الگوی نسل پنجم از دانشگاه ها اکوسیستمی شکل خواهد گرفت که فرایند های هم تکاملی و هم زیستی  قادر به حمایت پارادایم های مختلف در آن خواهند بود ؛ دمکراسی بر مبنای دانش شکل گرفته و این قابلیت وجود دارد که در تمامی لایه های جامعه انتشار یابد. این نسل از دانشگاه ها برای جوامعی که اقتصاد پیشرفته دانش بنیان دارند و همچنین کشورهایی که اقتصاد مبتنی برایجاد شبکه های دانش بنیان در آنها شتاب یافته نیز مطرح می باشد. حاصل دستیابی به این آرمان دانشگاه کثرت گرایی مدل های گوناگون تولید دانش و نوآوری است که برایند ارزشمند آن مردم سالاری دانش و اخلاق می باشد؛ البته پیشنیاز این مهم گسترش رشته های بینابینی و نزدیک شدن ادبیات گفتمان علوم مختلف و خلق مسیرهای هم راستا می باشد. این مسیر مفهوم گسترده

نظام ملی نوآوری را توسعه می دهد که در آن "دانش" اصلی ترین منبع و "یادگیری" مهمترین رخداد آن محسوب می شوند حاصل رشد توامان این دو توسعه شبکه های نوآوری و خوشه های دانشی می باشد. موارد مذکور اصل پیشرانه های دانشگاه نسل پنجم می باشند و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال مزین به این پیشرانه ها در قالبی نسبتا مناسب است.

در طرح تحول پنج ساله امید است این واحد دانشگاهی مسیر تعالی خود را به سوی دانشگاه نسل پنجم پیمایش نماید. چنین دانشگاهی  برخوردار خواهد بود از اساتیدی متدیــن ، مســئولیت پذیر، کارآمــد، عدالتخــواه و آزاد اندیش و  دانش آموختگانـی متعهـد، متخصـص،  خـلاق و کارآفریـن و عدالتمحـور

اهداف راهبردی دانشگاه در سند چشم انداز

 1. تعمیق معرفت دینی و خصایل اخلاقی در دانشگاه و ارتقاء همه جانبه و متوازن فرهنگ دانشگاهیان وارتقاء توان و روحیه نوآوری
 2. توسعه و تقویت استقلال دانشگاه و گسترش اختیارات مدیریتهای دانشگاه و اعمال نظارت بر مبنای شاخصهای عملکردی
 3. جلب مشارکت گسترده اساتید و مبادله علمی با سایر دانشگاه های منطقه ای و فرامنطقه ای و ارتقاء مستمر جایگاه دانشگاه و کسب رتبه در بین دانشگاه های منطقه ای و ارتقاء در سیستم رده بندی جهانی
 4. توسعه آموزش های مجازی و فضای دیجیتال و ارتقاء زیر ساخت های آن
 5. گسترش زمینه های آموزشی و توسعه علوم و فن آوری های نوین بین رشته ای بر اساس سند آمایش سرزمین و نیازهای کشور و افزایش دامنه مخاطبین
 6. افزایش سطح توانمندی و مهارتی اساتید و بهبود هرم اعضاء هیأت علمی و کاهش نسبت دانشجو به استاد  
 7. افزایش سطح توانمندی، مهارتی و خلاقیت در بین دانشجویان
 8. تکریم پرسنل، توسعه سیستم اندیشه ورزی و مسئولیت پذیری و بهبود هرم سطح تحصیلی آنها همگام با اصلاح چارت سازمانی
 9. ارتقاء سطح معیشت و رفع مشکلات شغلی اساتید و هیات علمی
 10. مکانیزه نمودن امور آموزشی و ایجاد بستر مناسب منطبق با استانداردهای علمی، آموزشی و اجرایی
 11. توجه به قداست محیط علمی دانشگاه و تربیت و تهذیب روحی و تعالی معنوی در کلیه ابعاد علمی، اداری و مدیریتی دانشگاه

جهت نیل به اهداف  راهبردی فوق نیاز به بازشناسی و تحلیل  همه جانبه دانشگاه ویافتن توانمندی ها و کاستی های این واحد دانشگاهی بعنوان یک زیست بوم علمی ، فرهنگی ، پژوهشی و اقتصادی می باشد.

تدوین استراتژی

1-تعمیق معرفت دینی و خصایل اخلاقی در دانشگاه و ارتقاء همه جانبه و موزون فرهنگ دانشگاهیان وارتقاء توان و روحیه نوآوری

2-توسعه و تقویت استقلال دانشگاه و گسترش اختیارات مدیریتهای دانشگاه و اعمال نظارت بر مبنای شاخصهای عملکردی

3-جلب مشارکت گسترده اساتید و مبادله علمی با سایر دانشگاه های منطقه ای و فرامنطقه ای و ارتقاء مستمر جایگاه دانشگاه و کسب رتبه در بین دانشگاه های منطقه ای و ارتقاء در سیستم رده بندی جهانی

4-توسعه آموزش های مجازی و فضای دیجیتال و ارتقاء زیر ساخت های آن

5-گسترش زمینه های آموزشی و توسعه علوم و فن آوری های نوین بین رشته ای بر اساس سند آمایش سرزمین و نیازهای کشور و افزایش دامنه مخاطبین

6-افزایش سطح توانمندی و مهارتی اساتید و بهبود هرم اعضاء هیأت علمی و کاهش نسبت دانشجو به استاد 

7-افزایش سطح توانمندی، مهارتی و خلاقیت دانشجویان

8-تکریم پرسنل، توسعه سیستم اندیشه ورزی و مسئولیت پذیری و بهبود هرم سطح تحصیلی آنها همگام با اصلاح چارت سازمانی

9-ارتقاء سطح معیشت و رفع مشکلات شغلی اساتید و هیات علمی

10-مکانیزه نمودن امور آموزشی و ایجاد بستر مناسب منطبق با استانداردهای علمی، آموزشی و اجرایی

11-توجه به قداست محیط علمی دانشگاه و تربیت و تهذیب روحی و تعالی معنوی در کلیه ابعاد علمی، اداری و مدیریتی دانشگاه