اداره مطالعات و برنامه ریزی

اداره مطالعات و ارتقای کیفیت آموزشی

  • تدوین سرفصل های دروس
  • ابلاغ سرفصل ها
  • تصویب رشته ها
  • تاسیس رشته، نیاز سنجی رشته های جدید، بررسی و تدوین درختواره رشته
  • بررسی مشکلات سرفصلی، تدوین استراتژی آموزشی، شناسایی استعدادهای درخشان دانشجویی
  • ایجاد اتاق فکر جهت ارتقای کیفیت آموزشی توانمند سازی استادان و مدیران گروهها

شرح وظایف:

این اداره بررسی مسایل مربوط به سرفصل و درختواره دروس و بررسی رشته های جدید و درخواست رشته را در رأس امور دارد که نتیجه آن باعث ارتقای کیفیت آموزشی در واحد خواهد بود. برگزاری کارگاههای آموزشی جهت توانمند سازی استادان و مدیران گروه یکی دیگر از وظایف این اداره می باشد.

عملکرد:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

معرفی مسئولان:

  • پیمان بهمنی،رئیس اداره