کمیسیون وشوراها

 امور شورا و کمیسیون های آموزش

وظایف کمیسیون مواردخاص آموزشی واحد به شرح ذیل که با توجه به مکاتبات انجام شده از طریق دانشکده ها بررسی و پاسخ لازم ارسال می گردد:

1-مشروطی دانشجویان پس از اختیارات آیین نامه

2-افزایش سقف سنوات تحصیلی

3-ثبت نام با تاخیر

4-بازگشت به تحصیل دانشجویان عدم مراجعه وانصرافی

5- عدم رعایت پیشنیاز

6-تداخل تحصیلی

7-ترم جبرانی جهت ارتقاء معدل

8-مرخصی تحصیلی ومرخصی زایمان

9-استفاده مجدد از ماده 55

10-معرفی به استاد

11-میهمانی دوره تابستانی

12-معادلسازی دروس

13-اخذ کمتر ازحداقل واحد درسی مجاز

14-برگزاری جلسات کمیسیون مواردخاص

وظایف شورای آموزشی واحد به شرح ذیل که با توجه به مکاتبات انجام شده از طریق دانشکده ها، بررسی و پاسخ لازم ارسال می گردد:

1-بررسی مواد آزمون امتحان جامع دوره دکتری

2-تجدید نظر خواهی

3 -افزایش سقف سنوات دانشجویان دوره دکتری

4- مرخصی تحصیلی دانشجویان دوره دکتری

5-ثبت نمرات دروس کارآموزی وپروژه که بنا بدلایل موجه درموعد مقرر ثبت نشده است

6-حذف دروس دانشجویانیکه درامتحان شرکت ننموده اند

7-میهمانی دانشجویان ورودی 95به بعد درمقطع کارشناسی ارشد

8- برگزاری جلسات شورای آموزشی واحد

آذر کیانی، مسئول امور شورا و کمیسیون موارد خاص

 

عملکرد:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................