اطلاعات دانشجویان شاهد

در خصوص نمرات مردودی دانشجویان  شاهد وایثارگران: (فرزندان وهمسر شهیدان والا مقام ، جانبازان 50% وبالا تر وهمسر وفرزندان آنان و آزادگان وفرزندان آنان )قابل ذکر است نمرات مردودی این دسته از دانشجویان در میانگین ترمی وکل محاسبه نشده ودر کارنامه نیز بلا اثر  منظور گردد لذا متقاضیان می توانند مجددا" آن درس یا دروس را در یکی از نیمسالها ی آتی  انتخاب واحد نموده تا نمره قبولی اخذ نمایند.