اداره کل امور آموزشی وتحصیلات تکمیلی

اداره کل امور آموزشی وتحصیلات تکمیلی
 • اجرای آئین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی
 • تدوین، برنامه ریزی و اجرای کلیه امور آموزشی دانشجویان
 • راهبری و جامعیت بخشی سیاستگزاری های آموزشی واحد
 • اجرای برنامه آموزشی متناسب با متدهای نوین آموزشی
 • ارزیابی فرایند آموزشی واحد

شرح وظایف: :..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

عملکرد:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

معرفی مسئولان:

 • داور هدایتی، سرپرست اداره کل آموزش
 • محمد رضا آقایی زاده، کارشناس
 • داور هدایتی، سرپرست اداره کل آموزش
 • محمد رضا آقایی زاده، متصدی امور دفتر
 • شماره مستقیم    77317752
 • شماره فکس      77317752
  آدرس پست الکتریکی:
  da.hedayati@yahoo.com