اداره برنامه ریزی

مبالغ ح

اداره برنامه ریزی

  • تعریف و ثبت دروس
  • نظارت بر برنامه ریزی دروس
  • نظارت بر برگزاری کلاسهای درسی

شرح وظایف:

همکاری و هماهنگی با مدیران گروهها جهت تهیه برنامه های درسی، نظارت بر ساعات موظفی و رعایت سقف تدریس اعضای هیأت علمی، نظارت بر تشکیل کلاسها و کلاسهای جبرانی استادان، نظارت بر رعایت سرفصل و درختواره ها

عملکرد:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

معرفی مسئولان:

  • انسیه علی آبادی، رئیس اداره
  • شهرام یار احمدی، کارشناس

ق التدریس اعضای محترم هیأت علمی و مدرسین مدعو واحد مربوط به نیمسال اول 92-93 محاسبه و پرداخت گردید.