اداره سنجش ونیاز سنجی آموزشی

 

اجرای بخشنامه ها

نظارت بر امور آموزش

جذب و پذیرش استادان جدید

شرح وظایف: :..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

عملکرد:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

معرفی مسئولان:

 

متقاضان محترم همکاری بصورت حق التدرس بااین واحد جهت دریافت وتکمیل فرم مربوط به هیاًت اجرایی جذب هیاًت علمی اینجا کلیک کنید