اداره تحصیلات تکمیلی

اداره تحصیلات تکمیلی

  • مکاتبه و پاسخ به استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی
  • ابلاغ و صدور بخشنامه های تحصیلات تکمیلی
  • اجرای آئین نامه های تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

عملکرد:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

معرفی مسئولان:

  • احترام سادات سلطانی، رئیس اداره
  • امیر حسین رستم نژاد، کارشناس