مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاهچشم انداز، اهداف و رسالت ها

چشم انداز، اهداف و رسالت ها

چشم انداز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بر آن است با ایجاد تحول در سیستم آموزشی خود دانشگاهی از نسل پنجم را بعنوان یک دانشگاه موفق و اخلاق مدار به جامعه علمی و نسل جوان ارایه دهد. مجموعه ای ...